Polityka prywatności

DANE OSOBOWE CZŁONKÓW TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE


Kto jest Administratorem moich danych?


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa KRS 0000324646 („Administrator”,„TOWARZYSTWO”).

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres e – mail towarzystwo@artmuseum.pl

Jakie dane będą przetwarzane?

Następujące dane mogą być przetwarzane przez Administratora:
• Adres e-mail;
• Imię i nazwisko;
• Rok urodzenia;
• Adres korespondencyjny;
• Telefon kontaktowy;

Jaki jest cel przetwarzania moich danych?

Dane mogą być przetwarzanie w celu:
• zgody, w celu członkostwa w TOWARZYSTWIE (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
• realizacji wymogów wynikających ze szczególnych przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
• zabezpieczenia dochodzenia/ dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z członkostwem w TOWARZYSTWIE (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Prawo sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Komu przekazywane są moje dane?

W związku z przetwarzaniem danych w podanych celach dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:
 podmiotom współpracującym z Administratorem w celu administracji danych osobowych członków Towarzystwa;
 organom publicznym, na podstawie wymogów ustawowych;
 podmiotom świadczącym usługi informatyczne na zlecenie Administratora danych.


Czy moje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Jak długo moje dane będą przechowywane?

Dane będą przechowywane przez kolejne rok od ostatniego zdarzenia mogącego powodować ewentualne roszczenia. Dla niektórych roszczeń czas ten może ulec wydłużeniu, jeżeli z przepisów prawa wynikać będzie dłuższy okres przedawnienia.
Okres przechowywania danych przetwarzanych na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych będzie zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
Po upływie tych okresów dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Jakie mam prawa?

Jako Administrator Twoich danych zapewniamy Ci:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 13 ust. 2 pkt. c) RODO);
• prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
• prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
• prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
• możliwość przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
• Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu [nr telefonu 22 596 40 18] / lub poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail towarzystwo@artmuseum.pl.
• Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Czy podanie moich danych jest obowiązkiem?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania danych nie będzie możliwe członkostwo w TOWARZYSTWIE.