Walne zgromadzenie członków Towarzystwa 2020
Sprawozdania

  • Walne zgromadzenie członków Towarzystwa 2020

Zgromadzenie odbyło się 29 czerwca 2020 r. w trybie online.

Zatwierdzono sprawozdanie finansowe z działalności Towarzystwa i sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2019. Uchwalono również poprawki do statutu obejmujące: dodanie nowego organu opiniodawczego – Rady, zwiększenie składu Zarządu, uszczegółowienie kompetencji Walnego Zebrania i Zarządu w zakresie określania wysokości składek członkowskich.

Dziękujemy za uczestnictwo!