Zakup pracy „List” Goshki Macugi do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

  • Zakup pracy „List” Goshki Macugi do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 191.643,74 złotych (słownie sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy, sześćset czterdzieści trzy złote, siedemdziesiąt cztery grosze).

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej:

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:

  1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 19 1910 1048 2209 0173 7747 0002: wpłacono kwotę 5003,74 złotych (słownie: pięć tysięcy trzy złote, siedemdziesiąt cztery grosze).
  2. sprzedaż cegiełek: 185.400,- złotych (927 sztuk w cenie 200,- złotych),
  3. zbiórka ofiar do zaplombowanej skarbony stacjonarnej umieszczonej w obiekcie za zgodą jego właściciela lub użytkownika: zebrano kwotę 1240 złotych (tysiąc dwieście czterdzieści złotych). Środki zebrane do skarbony zostały wpłacone na konto zbiórki (numer j.w.).
  4. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – nie prowadzono zbiórki do puszek.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na cel zbiórki w następujący sposób:

Darowizna z dnia 31 grudnia 2012 roku na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ze wskazaniem celu, tj. zakupu dzieła sztuki „List” autorstwa Goshki Macugi w kwocie 175.640, złotych (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset czterdzieści złotych).

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:

  1. Koszt ogłoszeń prasowych i spotów radiowych – nie prowadzono akcji ogłoszeniowo-reklamowej zbiórki.
  2. Koszt pozyskania skarbony – skarbona została pozyskana nieodpłatnie.
  3. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na organizację zbiórki – 82 złote, została pokryta ze środków własnych organizatora.
  4. Opłata za prowadzenie osobnego konta bankowego – bank zwolnił organizatora z opłaty za założenie i prowadzenie subkonta.
  5. Koszt druku cegiełek - 6 396,00 zł

 

Nadwyżka ze zbiórki:

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum informuje, że po rozliczeniu kosztów zbiórki i darowizny na rzecz Muzeum zgodnej z celem zbiórki, na koncie zbiórki pozostała nadwyżka w kwocie 9607,74 złote. Nadwyżka ta została przeznaczona na wsparcie zakupu pracy Mirosława Bałki „Czarny papież i czarna owca” z 1987 roku do kolekcji Muzeum.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej:

dr Ewa Łabno-Falęcka
Prezes Zarządu

Ewa Szok
Członek Zarządu 

Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nr 169/2012 z dnia 26 czerwca 2012r.

Organizator zbiórki:
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa