Warning: sizeof(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/muzeumsz/domains/msn.muzeumsz.pro-linuxpl.com/public_html/wsp_application/wsp_parse.php on line 1781
 Sprawozdanie ze zbiórki publicznej - Towarzystwo Przyjaciół Muzeum

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej
Zakup pracy „Lego. Obóz koncentracyjny”

  • Sprawozdanie ze zbiórki publicznej

Zbiórka na zakup pracy Zbigniewa Libery do zbiorów Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie


Warszawa, 3 stycznia 2012

Organizator zbiórki:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa

Nazwa organu i nr pozwolenia:

Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr 276/2011 z dnia 28 listopada 2011r.

Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej.

W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w kwocie 103.320,- złotych (słownie sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia).

Zbiórka była przeprowadzona na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w następujących formach:

1. dobrowolne wpłaty na konto bankowe o numerze 19 1910 1048 2209 0173 7747 0002: wpłacono kwotę 98.720 złotych (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia złotych).

2. zbiórka ofiar do zaplombowanej skarbony stacjonarnej umieszczonej w obiekcie za zgodą jego właściciela lub użytkownika: zebrano kwotę 4600 złotych (cztery tysiące sześćset złotych). Środki zebrane do skarbony zostały wpłacone na konto zbiórki (numer j.w.).

3. zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich – nie prowadzono zbiórki do puszek.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na cel zbiórki w następujący sposób:

Darowizna na rzecz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ze wskazaniem celu, tj. zakupu dzieła sztuki „Lego. Obóz koncentracyjny” (1996) autorstwa Zbigniewa Libery w kwocie 103.320 złotych (słownie sto trzy tysiące trzysta dwadzieścia).
Dodatkowo Towarzystwo przekazało na rzecz Muzeum z tym samym celem darowiznę ze środków własnych w wysokości 50.000 złotych (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W związku z organizacją zbiórki publicznej poniesiono następujące koszty:

1. Koszt ogłoszeń prasowych i spotów radiowych – nie prowadzono akcji ogłoszeniowo-reklamowej zbiórki.

2. Koszt pozyskania skarbony – skarbona została pozyskana nieodpłatnie.

3. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na organizację zbiórki – 82 złote, została pokryta ze środków własnych organizatora.

4. Opłata za prowadzenie osobnego konta bankowego – bank zwolnił organizatora z opłaty za założenie i prowadzenie subkonta.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Muzeum informuje, że cała zgromadzona w wyniku zbiórki kwota została wykorzystana na cel zbiórki.

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Sztuki Nowoczesnej:

dr Ewa Łabno-Falęcka
Prezes Zarządu

Krzysztof Nowakowski
Członek Zarządu